Algemene Voorwaarden

Openen als PDF

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden Intersko B.V. wordt verstaan onder:

1.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

3.    Dag: kalenderdag;

4.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen 14 dagen bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

5.    Intersko; Intersko B.V.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.       Op alle bestellingen, overeenkomsten en overige rechtshandelingen van Intersko zijn onderhavige Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn aan u bekend gemaakt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. In het geval van telefonische verkoop geldt dat, nadat de mondelinge overeenkomst tot stand is gekomen, hiervan een schriftelijke bevestiging aan u wordt verstrekt in welke de Voorwaarden zijn opgenomen. U kunt na ontvangst van deze bevestiging gebruik maken van uw Herroepingsrecht. In het geval van een winkelaankoop is de link naar de Voorwaarden opgenomen op de kassabon. Ook hier geldt dat u na aankoop gebruik kunt maken van uw Herroepingsrecht. De Voorwaarden kunnen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen: zie www.intersko.nl.

2.       De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden wordt door Intersko uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.       Bij aankoop op de website houdt het plaatsen van een vinkje in de checkbox met betrekking tot de Voorwaarden, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, in dat u de toepasselijkheid en inhoud van deze Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard. In het geval van aankoop in de winkel alsmede via een telefonische verkoop en een aankoop via de bestelgids betekent dat u door over te gaan tot betaling de toepasselijk en inhoud van deze Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

4.       Indien van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

1.   Intersko communiceert regelmatig verschillende tarieven voor de schoenen. Ondanks dat Intersko haar uiterste best doet om fouten te voorkomen, kunnen tarieven foutief zijn weergegeven. Intersko behoudt zich het recht voor foutieve prijsopgaven te corrigeren en is aan foutieve prijzen niet gebonden. Intersko geeft aan voor welke periodes aanbiedingen gelden. Buiten de gecommuniceerde tijdvlakken gelden deze aanbiedingen niet en kunnen deze afwijkende prijzen niet worden afgedwongen. Dit geldt eveneens voor de gebruiksduur van kortingsbonnen, codes en andere voordelen.

2   Intersko is gerechtigd bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Voorwaarden kunnen onder meer worden opgelegd in het geval er twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de consument. Deze kredietwaardigheid is ter beoordeling van Intersko. In het geval van twijfel is Intersko gerechtigd voordat zij overgaat tot levering van de schoenen een betaling te verzoeken aan de consument van 100% van de aankoopprijs. Pas als Intersko 100% van de aankoopprijs heeft ontvangen, zal zij overgaan tot levering van de schoenen. Een dergelijke regeling wordt in een nadere overeenkomst met de consument vastgelegd.

Artikel 4. Prijzen betalingen

1.   De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief BTW. Voor verpakking, port en verzekering wordt voor een bestelling kleiner dan € 50,- een bedrag van 2,95 berekend. Bij elke aankoop wordt dit bedrag door Intersko duidelijk aangeduid als verschuldigd.

2.   Betaling dient te geschieden ineens en geheel binnen veertien (14) dagen na afleverdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

3.   Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Intersko.

4.   Betaling geschiedt op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

5.   Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Intersko haar vordering ter incasso uitbesteedt gelden de bedragen zoals vastgelegd in de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten .

6.   Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Intersko gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5. Leveringen

1.   Uw goederen worden via DHL Parcel verstuurd. Indien u niet thuis bent laat de postbode een bericht achter en kunt u het pakket op de dichtstbijzijnde DHL Parcelshop afhalen of er wordt een nieuwe bezorgdatum vastgesteld. Een dergelijk bericht geldt als levering door Intersko.

2.   De door Intersko opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Intersko tracht de schoenen zo snel mogelijk te leveren en de levertijden te respecteren. Indien de schoenen niet op voorraad zijn, bestelt Intersko het model bij de leverancier. Intersko spant zich er voor in dat de schoenen uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling zijn geleverd. Indien dit door enig handelen of nalaten van de leverancier niet mogelijk is, zal Intersko u hier van verwittigen en vervolgens gezamenlijk een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

3.   Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, nadat u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Intersko verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Retour

Indien de consument dit wenst, kan deze na levering van de schoenen gebruik maken van zijn Herroepingsrecht, mits de schoenen niet buiten zijn gedragen, beschadigd, onvolledig of besmeurd zijn en in de originele verpakking, dit alles ter beoordeling aan Intersko. De schoenen dienen binnen de bedenktermijn van 14 dagen met retourbiljet retour te zijn gezonden door de consument en ontvangen te zijn door Intersko of de consument dient binnen de bedenktermijn van 14 dagen middels een telefonische kennisgeving aan Intersko bekend te hebben gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht zodat een retourafspraak kan worden afgesproken.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

1.   Intersko verleent ten aanzien van de geleverde schoenen een garantietermijn van 24 maanden, mits de schoenen op een normale manier en met gezond verstand voor het beoogde gebruik worden gebruikt.

2.   Indien binnen 24 maanden na levering zich een gebrek aan de producten openbaart, heeft u de verplichting om Intersko daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek dan wel nadat ontdekking redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

3.   Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Intersko de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

4.   Intersko kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor eigen gedragingen. Intersko is in geen geval aansprakelijk voor gedragingen van bij dienstverlening betrokken derden en ongeschiktheid van bij dienstverlening gebruikte zaken.

5.   Intersko is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, anders dan vermogensschade dat het directe gevolg is van opzet dan wel grove schuld van Intersko.

6.   Iedere verplichting van Intersko tot vergoeding van schade is beperkt tot directe vermogensschade tot het bedrag van de vergoeding dat in verband met de betreffende verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de algemene aansprakelijkheidsverzekering van Intersko wordt betaald, vermeerderd met het eigen risico krachtens die verzekering.

7.   Gevolgschade en gemis van financieel voordeel zijn in geen geval directe vermogensschade in de zin van lid 6 van dit artikel.

Artikel 9. Overmacht

 1.   Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Intersko in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Intersko gehouden is tot enige schadevergoeding anders dan de schadevergoeding ex artikel 6:78 BW..

2.   In het geval van overmacht heeft u het recht om, naar eigen keuze, in het geval nakoming op een later tijdstip mogelijk is, de overeenkomst in stand te houden dan wel, in het geval nakoming blijvend onmogelijk is geworden, de overeenkomst te ontbinden. Het is u niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat u aan Intersko verschuldigd bent uit hoofde van enige overeenkomst tussen u en Intersko.

3.   Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Intersko kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder wordt onder meer verstaan brand, storingen, stakingen door DHL Parcel of leveranciers van Intersko, stakingen georganiseerd door een erkende bond en handelingen of het uitblijven hiervan van overheden, inclusief gemeenten (zoals importbeperkingen).

4.   Alle bepalingen van deze paragraaf zijn van overeenkomstige toepassing op de overmacht van de leveranciers van Intersko en/of enige derden die zijn betrokken bij de productie en de levering van de producten. Alle gevallen van uitblijvende en/of late en/of gebrekkige uitvoering door de in deze bepaling genoemde partijen zal worden beschouwd als overmacht van Intersko.

Artikel 10. Diverse

1.   Tenzij anders vermeld, geldt het door u opgegeven adres als leveradres en geldt levering aan dat adres als succesvolle en voltooide levering van de goederen.

2.   Indien u aan Intersko schriftelijk opgave doet van een adres, is Intersko gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Intersko schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

3.   Wanneer door Intersko gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Intersko deze Voorwaarden soepel toepast.

4.   Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Intersko in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door partijen gezamenlijk vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

5.   Intersko behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden voor uitvoering van de overeenkomst, zoals onder meer koeriers.

Artikel 11. Privacy

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Uw gegevens zijn uiteraard noodzakelijk voor een goede afhandeling van onze diensten, het informeren over producten, de garantiestelling en reparatieservices. Op http://www.intersko.nl/privacy laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we de gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Door gebruik te maken van deze website, te kopen in de winkel of bestellen via telefoon of bestelkaart geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.   Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.